اطلاعیه ها - آرشیو

در شورای سیاستگذاری و هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ملی نخبگان مطرح شد:واحد کرج میزبان پنجمین جشنواره مخترعان و دومین جشنواره استانی رویش بنیاد ملی نخبگان

در شورای سیاستگذاری و هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ملی نخبگان مطرح شد:واحد کرج میزبان پنجمین جشنواره مخترعان و دومین جشنواره استانی رویش بنیاد ملی نخبگان

در شورای سیاستگذاری و هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ملی نخبگان مطرح شد:واحد کرج میزبان پنجمین جشنواره مخترعان و دومین جشنواره استانی رویش بنیاد ملی نخبگان

ادامه مطلب