تماس با کارکنان صندوق رفاه

رییس صندوق رفاه دانشجویان رمضان آقاعلی 34182910
مسئول ثبت واریزی اقساط و تسویه حساب حسینعلی عظیمی 34182753
کارشناس دانشکده های فنی و مکاترونیک و تربیت بدنی 34182905
دانشکده های ادبیات ، روانشناسی،دامپزشکی،کشاورزی و پرستاری و مامایی محمدرضا ارشادی فرد 34182437     
دانشکده های علوم پایه،الهیات،حقوق وعلوم سیاسی ، و حسابداری ومدیریت خانم دانش 34182936