وام های نقدی

                   جدول میزان مبالغ وامهای نقدی و تضمین لازم    (ارقام به ریال)

نوع وام

مبلغ وام

میلغ چک تضمین

مدت باز پرداخت با توجه به باقیمانده زمان تحصیل

ازدواج

15.000.000

18.000.000

حداکثر 20 ماه از زمان دریافت

مسکن ( مجرد )

5.000.000

6.000.0000

حداکثر 12 ماه از زمان دریافت

مسکن ( متاهل )

7.000.000

8.500.0000

"

کمک­ هزینه تحصیلی ( مجرد )

5.000.000

6.000.000

"

کمک­ هزینه تحصیلی ( متاهل )

6.000.000

7.200.000

"

ضروری تا سقف

12.000.000

15.000.000

حداکثر 20 ماه از زمان دریافت

 

زمان درخواست وام­های مذکور در کلیه ایام سال تحصیلی به غیر از ایام ثبت­ نام می­باشد