قابل توجه دانشجویان متقاضی وام بلند مدت وزارت علوم (بانک مهر ایران)

 

اطلاعیه 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از وام بلندمدت صندوق رفاه وزارت علوم می رساند، می توانند با مطالعه شیونامه اجرایی نحوه دریافت و بازپرداخت وام در سامانه صندوق رفاه واحد و پس از پرینت فرمهای مربوط به درخواست تسهیلات و تکمیل آنها،پس ازثبت نام اینترنی در سایت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  http://bp.swf.ir - پورتال دانشجویی در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجویان واحد واقع در ساختمات اداری تحویل نمایند.

شیوه نامه اجرایی نحوه پرداخت وام بلند مدت وزارت علوم و بانک مهر

فرم درخواست وام بلند مدت وزارت علوم

فرم شماره 21