وام بلند مدت وزارت علوم و بانک مهر

 

اطلاعیه 

اطلاعیه 
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری متقاضی استفاده از وام بلندمدت صندوق رفاه وزارت علوم می رساند از تاریخ 97/11/28 لغایت 97/12/15 می توانند با مطالعه شیونامه اجرایی نحوه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه دانشجویان از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران پس از پرینت فرمهای در خواست وام از سامانه صندوق رفاه و یا دریافت از کیوسکهای انتشاراتی مستقر در دانشگاه و تکمیل آنها و بعد از ثبت نام اینترنی در سایت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  http://swf.ir/ - پورتال دانشجویی حداکثر تا تاریخ 97/12/15  به صندوق رفاه دانشجویان واحد واقع در ساختمات اداری تحویل نمایند.

شیوه نامه اجرایی نحوه پرداخت وام بلند مدت وزارت علوم و بانک مهر

فرم درخواست وام بلند مدت وزارت علوم

فرم شماره 21